ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาเผยแผ่ในแผ่นดินนี้ ก็มีลัทธิบูชาภูติ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และก็ศาสนาพุทธมหายาน ลัทธิความเชื่อเหล่านี้ ได้แพร่หลายกระจายไปทั่วในลุ่มแม่น้ำอุษาคเนย์จวบจนยุคสมัยสุโขทัย พระร่วงเจ้าทรงส่งคณะทูตไปอัญเชิญพระไตรปิฎก และพระภิกษุชาวลังกา นำเอาพระพุทธศาสนานิกายหินยานหรือเถรวาทเข้ามาเผยแพร่พระพุทธธรรมคำสั่งสอน ของศาสนาพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาท
มีหลักธรรมคำสอนให้ปฏิบัติตนเป็นสรณะที่พึ่ง มากกว่าที่จะไปพึ่งพาผู้อื่นสิ่งอื่น
ต่อมาก็มีสมณทูตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากลังกาบ้าง อินเดียบ้าง ได้ถูกอัญเชิญเข้ามาประดิษฐานในแผ่นดินสยาม
ถึงแม้แผ่นดินสยามจะมีพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาทีหลัง แต่ก็ได้รับการยอมรับจากชนชั้นผู้นำของแผ่นดิน จึงทำให้พุทธศาสนานิกายเถรวาทแพร่หลายไปทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์
ช่วงยุคสมัยสร้างบ้าน รวบรวมแผ่นดิน บรรพบุรุษไทยก็ได้อาศัยสารพัดศาสตร์ สารพัดความเชื่อ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ความสำเร็จและปลอดภัย รุ่งเรือง พ้นทุกข์
ซึ่งศาสตร์เหล่านั้นก็มีทั้งลัทธิบูชาภูติ พราหมณ์-ฮินดู พุทธศาสนามหายาน และสติปัญญาแบบหินยาน หรือเถรวาท
ด้วยความหลากหลาย ความเชื่อเหล่านี้นี่แหละ ได้หล่อหลอมรวบรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่น
บรรพบุรุษของพวกเรา ไม่มีใครคิดที่จะเหยียดหยามลัทธิความเชื่อของผู้อื่นที่ไม่ถูกตรงต่อความรู้สึกของตน
หรือก็ไม่เหยียดหยาม ดูแคลนต่อความเชื่อ ของลัทธิศาสนาอื่นที่ไม่สอดคล้องต่อคำสั่งสอนของพระศาสดาที่ตนนับถือ
เพราะบรรพบุรุษไทยเขาเข้าใจดีว่า ความบริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์นั้น ย่อมรับรู้ได้เฉพาะตน
อีกทั้งบรรพบุรุษไทย ยังเชื่อเรื่องบุญบาป และผลแห่งกรรมที่ตนได้สั่งสมมาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ทั้งยังเชื่อเรื่องสติปัญญาของผู้คน แบ่งได้เป็นสี่ประเภท
ลัทธิความเชื่อในแผ่นดิน จึงมีแตกต่างกันแล้วแต่สติปัญญาบุญบารมีที่แต่ละคนสั่งสมกันมาแต่ปางก่อนและปัจจุบัน
เหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้บ้านเมืองนี้มั่นคงและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว สมัครสมานจนเป็นพลังสร้างชาติมาได้อยู่ถึงทุกวันนี้
เหล่านี้คือบริบทของสังคมไทย
ผู้ที่คิดจะมาเหยียบย่ำ ดูแคลน ทำลาย เพื่อการเปลี่ยนแปลง ก็หาใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำไม่
เป็นแต่พระพุทธองค์ ทรงนำเสนอในสิ่งที่ดีกว่า วิธีคิดที่ดีกว่า หาใช่จ้องล้างผลาญ บูลลี่ เสียดสี เหมือนกับผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นผู้รู้ในปัจจุบันไม่
หากคิดว่าตนรู้สิ่งที่ดีกว่า สูงส่งกว่า ก็ลองทำคนทั้ง ๔ เหล่าที่มีสติปัญญาแตกต่างกัน ให้เสมอกันดูซิ จะทำได้ไหม แต่ต้องไม่ไปเหยียบย่ำ ดูแคลนความเชื่อของคนอื่น เหมือนดังที่กำลังทำอยู่นะ
เช่นนี้ทำเป็นไหม หรือเพราะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และต้องให้มันสมกับยี่ห้อ จึงออกมาฟาดงวงฟาดงา เอาภูมิตนเองข่มผู้อื่น อย่างชนิดตัวกูใหญ่ จนลืมไปว่า เมื่อตายไปก็เล็กกว่าโลงอยู่ดีแหละคุณ
พุทธะอิสระ

In this country, people have been respectful to others since country establishment.
May 1, 2021
Before Buddhism was propagated in this country, there were spiritualism, Brahmanism – Hinduism, and Mahayana Buddhism. These doctrines and beliefs were propagated all over the drainage of Southeast Asia. Till the Sukhothai Kingdom, Phra Ruang, the King in Sukhothai era sent a diplomatic mission to respectfully invite the Buddhist Scriptures and Ceylonese Buddhist monks into the country who have propagated the Theravada Buddhism in the country. Theravada Buddhism focuses on self-reliance, rather than dependence on other people.
Later, a group of diplomatic Buddhist monks invited Buddha relics from Sri Lanka and India to be enshrined in the land of Siam (former name of Thailand).
Although Theravada Buddhism came into the country later, it was accepted by elites of the country. Consequently, Theravada Buddhism was propagated all over Southeast Asia.
In the era of national establishment and combining lands, Thai ancestors used multiple sciences and beliefs to achieve success, safety, prosperity, and survival from suffering.
These sciences included spiritualism, Brahmanism – Hinduism, Mahayana Buddhism, and wisdom of Theravada Buddhism.
Variety of beliefs mixed and bound people of various ethnic groups to harmoniously live together.
Our ancestors never looked down upon other people’s beliefs which were different from theirs.
Because our Thai ancestors knew well that purity is realized by oneself.
Moreover, our Thai ancestors believe in merits and sins, and consequences of accumulated deeds from the past, at present, and in the future, and that human wisdom can be classified into four levels according to Buddhist belief.
Doctrines and beliefs in this country therefore varied according to each person’s accumulated wisdom in past and present lives.
These are causes of national stability and unity, which has preserved and maintained our nation till today.
These are context of Thai society.
Those who want to disparage, look down, and destroy for changes, are not means of the Lord Buddha.
Lord Buddha only proposed better things and better concepts, not to persecute, bully, and satirize anybody, like the way people who claimed to be scholars nowadays.
If you think that what you know is better and more noble, can you make people of four different levels of wisdom the same? Can you do that? And please do not look down upon other people’s beliefs the way you are doing now.
Can you do this? Or do you think you are powerful and want to show that? Therefore, you came out to act madly and put on airs in a very self-centered way. Perhaps, you have forgotten that when you die, you will be smaller than your coffin anyway.
Buddha Isara