ถาม ได้ยินท่านบอก ท่านสอนบ่อยๆ ว่า ให้หมั่นภาวนาในทุกอิริยาบถ เช่น สวดมนต์บทอะไรก็ได้
ผมลองทำตาม และพยายามทำทุกวัน ทำให้สังเกตว่า จิตก็ยังมีอารมณ์ เช่นนี้ จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อยู่กระนั้นหรือ
ตอบ ขอบคุณต่อคำถามที่ดูดีมีสาระประโยชน์ ทำให้ผู้รู้คำตอบได้เพิ่มพูนสติปัญญา
การที่ พุทธะอิสระ บอก สอน ให้หมั่นภาวนาทุกขณะของอิริยาบถ ก็ด้วยมุ่งหวังให้จิตมีอารมณ์กุศลเป็นเครื่องอยู่
ซึ่งโดยธรรมชาติของจิต หากกุศลไม่เกิดในจิต
อกุศลก็จักครอบงำจิต
เมื่อจิตมีอกุศลครอบงำ ย่อมสร้างปัญหามลภาวะ ให้แก่จิตและกาย พร้อมทั้งทำลายความสมดุล ของชี่ หรือปราณ หรือเลือดลม
ทำให้ภูมิคุ้มกันตกบกพร่อง
ฉะนั้นการที่จิตกำลังภาวนา และซึมซับอยู่ในอารมณ์กุศล จึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารพัดโรคได้ดีที่สุด
ทั้งยังมีอุปการะคุณต่อชีวิตหลังความตายอีกด้วย
แต่ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในบริบทของการสำรวม สังวร ระวัง ดู หู จมูก ลิ้น กาย และใจด้วย ผลถึงจะออกมาสมบูรณ์
สรุป จิตที่เป็นกุศล เป็นคุณต่อร่างกาย และจิตใจ ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า
พุทธะอิสระ

Question and Answer
April 28, 2021
Question : I often hear you teach us to practice Dhamma in every action. For example, we may pray.
I have followed and tried to do it every day. I have observed that my mind still has emotions. As such, can my body build immune system?
Answer : Thank you for useful question that increase knowledge for people who know the answer.
Buddha Isara always teach people to practice Dhamma in every action, with the hope that one’s mind will have meritorous emotion.
It is nature of mind that when there is no merit, then evil will dominate one’s mind.
When mind is dominated by evil, it causes pollution to mind and body, destroys balance of breath and blood circulation, and results in deficient immune system.
Consequently, while one’s mind is practicing Dhamma and is obsessed with meritorious emotion, it is the mostly beneficial for immune system and life after death.
But one must focus on self-restraint of five senses of eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Then, results will be complete.
In sum, meritorious mind is beneficial for body and mind for this life and next life.
Buddha Isara