เคยนำเอาพุทธธรรม อปัณณกปฏิปทา ข้อปฏิบัติไม่ผิดในวิกฤตโควิด มาเล่าสู่กันฟังด้วยวิธีสำรวม สังวร ระวัง อินทรีย์ทั้ง ๖ คือ สำรวม สังวร ระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปซุกซน ซ่องเสพในสิ่งที่จะก่อให้เกิดโรค
และในหลักธรรมข้อ อปัณณกปฏิปทา ยังมีอีกสองข้อที่เป็นเครื่องช่วยให้ผู้ปฏิบัติอยู่รอดจากโรคร้ายคือ
โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย ๔
ปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
คำว่า รู้จักประมาณ หมายถึง ประมาณในตัวเองว่า จะบริโภคปัจจัยดังกล่าวเพียงเพื่อการดำรงชีพด้วยความจำเป็น หรือไม่บริโภคเพื่อสนองความอยาก เช่นนี้เรียกว่า รู้จักประมาณตน
ต่อมารู้จักประมาณในปัจจัยเครื่องยังชีพให้พอเหมาะ พอดี พอเพียงต่อวัย ต่อความสามารถในการหา
และให้พอเหมาะ พอดี พอเพียงต่อปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ เครื่องยังชีพ
โดยมีหลักในการแสวงหาและบริโภคปัจจัย ๔ ที่ท่านวางเอาไว้ว่า บริโภคตามความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ
ไม่บริโภคด้วยอำนาจแห่งตัณหาความทะยานอยาก
ไม่บริโภคด้วยความฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม จนทำให้เกิดผลกระทบแก่ตนและคนอื่น
และต้องบริโภคด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง อดออมเอาไว้ให้ได้ใช้อย่างยาวนาน
เช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มี โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่
หากท่านทั้งหลายจะพิเคราะห์ถึงมูลเหตุแห่งโควิดระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ ล้วนแต่เกิดจากการไม่สำรวม สังวร ระวัง และไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทั้งนั้น
พุทธะอิสระ

How to survive the coronavirus pandemic crisis?
April 25, 2021
I previously brought up a Dhamma called three codes of conduct to avoid wrongdoing. I earlier told you about the first code of conduct regarding the restraint of the six senses: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, not to become slave of various things.
There are two more codes of conduct which enable practitioners to survive the pandemic.
Modesty in consuming four basic needs, consisting of food, shelter, clothing, and medicine.
Modesty means moderate in the estimation of one's abilities. Then, one consumes basic needs based on necessity, not to satisfy one’s desires. This is called being modest.
Namely, one is modest in consuming basic needs appropriately according to one’s age and income earning’s ability.
One does not consume because of one’s desires.
One does not consume because of extravagance which impacts oneself and others.
And one consumes cautiously to preserve one’s resources for a longer period.
As such, one is regarded as modest in consuming four basic needs.
If you consider causes the new round of pandemic, it has all resulted from impropriety in consumption.
Buddha Isara