ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีจอ และ ปีกุน)
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
วันนี้จึงขอนำคำบูชาเทวดาประจำปีเกิด มาให้ท่านได้ศึกษา
พุทธะอิสระ
ปีจอ – หมา
ผีเสื้อผู้หญิง นามว่า โสณุเทวี
ธาตุดิน มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นบัวหลวง และ ต้นสำโรง
(นะโม ๓ จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา
ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ มิตะถาคะโต
อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ โสนะเทวี สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ข้าแต่องค์พระมหาโยคีศุกกราอาจารย์ ผู้เป็นครูแห่งอสุราทั้งหลาย ผู้ข้าขอบูชา พลีกรรมต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ เทวราชาพญายักษ์ ผู้ปกครองหมู่ยักษ์และเหล่าผีเสื้อ รวมทั้งพระนางโสณุเทวี ผู้ทรงคุณแห่งความซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณ ทรงเดชด้วยหูทิพย์ ตาทิพย์ สัมผัสกลิ่น อันแสนไกล ความทรงจำอันยิ่งใหญ่ ทั้งยังทรงรักหมู่คณะ มีตบะพละกำลัง ด้วยเดชแห่งปลีแข็งทั้ง ๔ ทรงมีหน้าที่ อภิบาลพิทักษ์รักษา หมู่สัตว์ ผู้ถือกำเนิดในปีจอ ผู้มีบัวหลวงและต้นสำโรงเป็นมิ่งขวัญ
บัดนี้ ผู้ข้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องบวงสรวงพลีกรรม ด้วยขาทนียะ โภชนาหาร อันตระการไปด้วย ดอกไม้ของหอม และมูลผลาหาร ทั้งคาวหวาน เพื่อน้อมถวายบูชา แด่องค์เทวีโสณุ ผู้ปกปักษ์รักษาพวกผู้ข้า
ด้วยเดชแห่งการบูชาครั้งนี้ ขอปวงข้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งบุญฤทธิ์ แห่งองค์เทวี ขอความสวัสดี มีโชค จงบังเกิดมีแก่ปวงข้า
สาธุ สาธุ สาธุ

ปีกุน – หมู
มนุษย์ผู้หญิง นามว่า วราหะเทวี
ธาตุน้ำ มิ่งขวัญอยู่ที่ ต้นบัวบก และ ต้นบัวหลวง
(นะโม ๓ จบ)
อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ โกนาคะมะ
นะ กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ
จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสสะมิง ปัพพะตาคิริ
ปะทะ กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ
ราชะคะเห อิมัสสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ รังมะคะโล
ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง
อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา
อะหังวันทามิวะราหะโว สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
โอม ปวงข้าทั้งหลาย ขออภิวาท วันทา ท่านท้าวจาตุมหาราชิกา ทั้ง ๔ ผู้เดชรักษาโลก รักษาประตูสวรรค์ในทิศทั้ง ๔ ทรงปกครองหมู่เทวดา ยักษ์ คนธรรพ์ และนาคทั้งหลาย ทั้งยังปกครอง นางวราหะเทวี ผู้มีพักตร์ดุจดังจันทร์อันทรงกรด ผู้ทรงความแข็งแรง อดทน รวดเร็ว และกล้าหาญ ทรงปัญญา เฉลียวฉลาด
ด้วยชาติมนุษย์ทั้งปวงขององค์วราหะเทวี ผู้ทำหน้าที่อภิบาลบำรุงรักษา หมู่ชนผู้ที่กำเนิดเกิดปีกุน มีต้นบัวหลวงและบัวบกเป็นมิ่งขวัญ ทรงโปรดรับการนอบน้อมจากผู้ข้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องพลีกรรมบูชาด้วย เดช เดชา พระเทวี ทรงกรุณารับเครื่องพลีกรรมนี้ อันประกอบด้วยข้าวสุก ขนมสด ถั่วงา เผือกมัน กะยาหารทั้งหลายของผู้ข้า
ด้วยเดชแห่งการบูชาครั้งนี้ ขอผู้ข้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งบุญฤทธิ์ แห่งองค์วราหะเทวี ผู้บริบาล บำรุงดี แก่ผู้ข้า
ขอความผาสุก สวัสดี มีลาภ จงพึงบังเกิดมี แก่ปวงข้าพเจ้า ทุกเมื่อเทอญ