มีผู้ถามเข้ามาว่า ยอดผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างชาติ ทั้งที่ประเทศเราก็ต้องกู้ยืมเงินมาดูแลรักษาเยี่ยวยา เช่นนี้แรงงานต่างชาติที่ป่วยด้วยโรคโควิด จะไม่กลายเป็นมาเพิ่มภาระให้แก่ประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายหรือ?
ตอบ ภาระไม่ว่าจะมากหรือน้อย เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ ตามหลักมนุษยธรรม รัฐบาลก็ต้องดูแลกันไปตามความสามารถ
หากแรงงานเหล่านั้นมีนายจ้าง นายจ้างก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจึงจะถูกต้อง
เพราะแรงงานเหล่านี้เข้ามาทำประโยชน์ให้แก่นายจ้าง เมื่อนายจ้างได้ประโยชน์ เขาก็ควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วย
ยิ่งเป็นแรงงานเถื่อนด้วยแล้ว นายจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งทางตรง และทางอ้อมไม่ได้เลย
ฉะนั้น บรรดานายจ้างที่มีแรงงานเถื่อนอยู่ในสถานประกอบการ จึงไม่ควรปกปิด แล้วเร่งรีบแสดงความบริสุทธิ์ใจ นำพาแรงงานเหล่านั้นมาลงทะเบียนผ่านกระบวนการตรวจโรค ตามกระบวนการสาธารณสุขของไทยให้ครบถ้วนถูกต้อง
แค่นี้ประเทศชาติของเราทุกคน ก็จะปลอดภัยจากโรคร้ายอย่างถาวร
ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป สำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมร่วมกัน อย่าให้ถึงกับต้องปิดล้อมตรวจจับ แล้วพบผู้หนีเข้าเมืองแถมยังติดโรคร้ายอีก
หากสถานการณ์ล่วงเลยมาถึงขนาดนั้น คงจะยากที่จะพ้นความผิดแล้ว ทั้งทางแพ่งและอาญาแน่นอน
พุทธะอิสระ

Question and Answer
January 7, 2021
Someone has asked me that the current majority COVID-19 patients in our country are migrant workers. Since Thailand has borrowed money for treatment, wouldn’t these sick migrant workers increase more burden to the country’s expenditure?
Answer: Burden whether big or small, when they are in this country, according to humanitarian principle, the government must take care of them.
If these migrant workers have employers, it is righteous for their employers to be responsible for treatment expenditures.
Since these laborers have worked for their employers, when the employers get benefits from them, they should also be accountable for the incurred expenses.
Especially when employers have illegal workers, they cannot refuse direct and indirect responsibilities.
Consequently, employers who have illegal workers in their enterprises should not conceal it, but should demonstrate their good intention by registering these workers and have them completely undergone the COVID-19 tests according to Thailand’s public health procedure.
This will permanently save our country from the perilous pandemic.
Now, it is not too late for entrepreneurs to show their social responsibility. Otherwise, the police will have to inspect the sites to arrest and may find out illegal immigrants infected with COVID-19.
If the situation has gone thus far, it is surely hard to avoid both civil and criminal charges.
Buddha Isara