ประสะโลหิต มาจากคำว่าประสิทธิประสาท หมายถึงทำให้สำเร็จประโยชน์จากศักดิ์สิทธิ์ ๓ คือ กายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์ และธรรมศักดิ์สิทธิ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้มี ๓ ศักดิ์สิทธิ์ ไปกระทบวัิตถุใด วัตถุนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนา ซึ่งเป็นวิชาของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิเท่านั้น

ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา สมภารวัดป่าแก้ว ได้ทำพิธีประสะโลหิต ให้กับพระองค์ดำ สมเด็จพระนเรศวร